ยาเม็ดลูกกลอนบอระเพ็ด

ยาเม็ดลูกกลอนบอระเพ็ด

สรรพคุณ     บำรุงร่างกาย เจริญอาหาร เป็นยาอายุวัฒนะ

ทะเบียนยาเลขที่ G 671/47

ขนาดบรรจุ   100 กรัม          ราคา  35 บาท/ถุง    360     บาท/โหล

ขนาดบรรจุ   500 กรัม         ราคา  120 บาท/ถุง   1,080  บาท/โหล

กลับหน้าหลัก กลับหน้าแรก

ข้อมูลเพิ่มเติมบอระเพ็ด ลูกกลอน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. et Thoms.

วงศ์ : MENISPERMACEAE

ชื่อท้องถิ่น : ตัวเจตมูลยาน เถาหัวด้วน (สระบุรี) หางหนู (สระบุรี,อุบลราชธานี) จุ่งจิง เครือเขาฮอ (ภาคเหนือ) เจตมูลหนาม (หนองคาย)

ส่วนที่นำมาใช้เป็นยา : ราก ต้น ใบ ดอก ผล ส่วนทั้ง 5  เถาสด

สรรพคุณทางยา ตำรายาไทยใช้เถาเป็นยาแก้ไข้ ขับเหงื่อ แก้กระหายน้ำ แก้ร้อนใน นอกจากนี้ใช้เป็นยาขมเจริญอาหารด้วย

ปัจจุบันองค์การเภสัชกรรม ได้ทำการทดลองในสัตว์ พบว่า น้ำสกัดเถา สามารถลดไข้ได้

นอกจากนั้น มีการจำแนกสรรพคุณตามส่วนต่างๆของบอระเพ็ด ได้แก่

ราก ใช้แก้ไข้เหนือ ไข้สันนิบาต แก้ไข้พิษ ไข้จับสั่น ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ เจริญอาหาร

ต้น แก้ไข้ แก้ไข้พิษ แก้ไข้กาฬ แก้ไข้เหนือ บำรุงกำลัง บำรุงธาตุ แก้อาการแทรกซ้อน ขณะที่เป็นไข้ทรพิษ แก้ไข้เพื่อโลหิต

แก้เลือดพิการ แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้สะอึก แก้พิษฝีดาษ เป็นยาขมเจริญอาหาร เป็นยาอายุวัฒนะ

ใบ แก้ไข้ แก้ไข้พิษ แก้ไข้กาฬ แก้ไข้จับสั่น ขับพยาธิ แก้ปวดฝี บำรุงธาตุ ยาลดความร้อน ทำให้ผิวพรรณผ่องใส หน้าตาสดชื่น

รักษาโรคผิวหนัง ผดผื่นคันตามร่างกาย ช่วยให้เสียงไพเราะ แก้โลหิตคั่งในสมอง เป็นยาอายุวัฒนะ

ดอก ฆ่าพยาธิในท้อง ในฟัน ในหู

ผล ใช้แก้เสมหะเป็นพิษ แก้ไข้พิษ แก้สะอึก

ส่วนทั้ง 5 ใช้บำบัดรักษาโรค ดังนี้ เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ปวดเมื่อย แก้ไข้ปวดศีรษะ รักษาฟัน รักษาโรคริดสีดวงทวาร ช่วยให้

เจริญอาหาร แก้ฝีมดลูก แก้ร้อนใน รักษาโรคเบาหวาน ลดความร้อน แก้ดีพิการ แก้เสมหะ เลือดลม แก้ไข้จับสั่น (2)

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับบอระเพ็ด

รศ.ดร. งามผ่อง คงคาทิพย์ และคณะ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการวิจัย “สันโศกและบอระเพ็ดยับยั้งเอดส์” พบว่า บอระเพ็ดมีสรรพคุณในการลดไข้ เจริญอาหาร ลดเบาหวาน บำรุงหัวใจ และส่วนของบอระเพ็ดที่พบสารออกฤทธิ์ยับยั้งเอดส์ คือ ส่วนของลำต้น ซึ่งพบสารที่ยับยั้งเชื้อเอชไอวี-1 ในบอระเพ็ดเป็นกลุ่มสารอนุพันธ์ไทรามีน (3)

นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิจัยบอระเพ็ด มีสารกลุ่มอัลคาลอยด์ช่วยเพิ่มแรงบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจห้องบนขวาและซ้ายได้ดี แต่ไม่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ ช่วยลดน้ำตาลในเลือด โบราณใช้เป็นยาอายุวัฒนะ เร่งวิจัยเพื่อผลิตเป็นยาเสริมการรักษาโรคหัวใจและเบาหวาน ขณะนี้กำลังศึกษาพิษเรื้อรังหลังทดสอบในหนูไม่พบพิษเฉียบพลัน (4)

รศ.ดร. งามผ่อง คงคาทิพย์ และคณะ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ลำต้นแก่จะมีสารกลุ่มอัลคาลอยด์มากกว่าลำต้นอ่อน จะช่วยเพิ่มแรงบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจห้องบนขวาและซ้ายได้ดี ขณะเดียวกันไม่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งปกติยารักษาโรคหัวใจจะเพิ่มทั้งแรงบีบตัวกล้ามเนื้อหัวใจและอัตราการเต้นของหัวใจด้วย ดังนั้น ถ้าได้ยาที่ไม่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจจะเป็นยาที่ดีกว่ายารักษาโรคหัวใจที่มีอยู่ปัจจุบัน (4)

นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า บอระเพ็ดช่วยลดน้ำตาลในเลือดและลดความดันโลหิต ซึ่งได้รับทุนจาก สกว.ทำการศึกษาวิจัยว่าบอระเพ็ดลดน้ำตาลในเลือดได้อย่างไร เพื่อนำบอระเพ็ดมาทำยารักษาโรคเบาหวานต่อไป ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า บอระเพ็ดทุกแหล่งออกฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดใกล้เคียงกัน สรุปผลการศึกษาได้ว่า บอระเพ็ดใช้เป็นยาบำรุงหัวใจ สามารถลดความดันโลหิตได้ ส่วนการลดน้ำตาลในเลือดก็ใช้ได้ดี สำหรับเป้าหมายของการวิจัยได้ตั้งไว้ว่า จะผลิตบอระเพ็ดเป็นยาเสริมในการรักษาโรคหัวใจ และโรคเบาหวาน แต่กำลังทดสอบความเป็นพิษของบอระเพ็ดว่า หากรับประทานบอระเพ็ดต่อเนื่องจะมีผลอะไรหรือไม่ เบื้องต้นให้หนูกินบอระเพ็ด ๒๐ กรัมต่อ ๑ กิโลกรัมของน้ำหนักหนู พบว่าไม่มีความเป็นพิษ แต่ในส่วนของพิษเรื้อรังกำลังทำการศึกษา ทั้งนี้การวิจัยเรื่องบอระเพ็ด ได้ทำวิจัยร่วมกับหลายมหาวิทยาลัยคือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงสาธารณสุขและคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4)

เอกสารอ้างอิง

1. ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล. บอระเพ็ด.

สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2553. สืบค้นจาก http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/medplantdatabase/dtl_herbal.asp

2. สุนทรี สิงหบุตรา. 2535. สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด. กลุ่มยาแก้ไข้และลดความร้อน : บอระเพ็ด. สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2553.

สืบค้นจาก http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_09_4.htm

3. งามผ่อง คงคาทิพย์ และคณะ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2547. นิทรรศการงานวิจัย

“บูรณาการงานวิจัย รังสรรค์สิ่งใหม่ให้สังคม”. สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2553. สืบค้นจากhttp://www.rdi.ku.ac.th/bk/08/08.htm

4.  รศ.ดร. งามผ่อง คงคาทิพย์ และคณะ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2549.

ผลงานรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านสมุนไพร. สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2553. สืบค้นจาก http://www.rdi.ku.ac.th/kufair50/award/01_award/01award.html

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสุขภาพแก่ผู้อ่านเท่านั้น  
ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยในการรักษาของแพทย์แก่ผู้ป่วยได้